Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ภาคปฏิบัตินอกสถานที่ ณ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

นักศึกษารายวิชา TO310 มรดกไทย ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ไปออกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ ณ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และเตรียมพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์ผู้รอบรู้ชัดเจนต่อไปในวันข้างหน้า