Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง

อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง

หัวหน้าหลักสูตรการโรงแรม

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ

ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา