Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง

อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง

หัวหน้าหลักสูตรการโรงแรม

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ

ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล

อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล

หัวหน้ากลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม