Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ): B.A

ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยว สามารถนำความรู้และประสบการณ์ฝึกงาน ปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาไปสู่ระดับผู้บริหารได้ ผู้ที่สำเร้จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นมัคคุเทศก์และผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม

สมัครเรียน

อัตรค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 265,400 บาท หรือหน่วยกิตละ 1,400 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษาหลักสูตร

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LA 010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน* - GE 133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3
TH 103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3 HO 201 ธุรกิจที่พักแรม 3
TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 HO 202 จิตวิทยาการบริการ 3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 LH 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 รายวิชา 6 MA 103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3   วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) 3

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IT 260 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ่องเที่ยวและโรงแรม   AC 300 การบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
LH 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 TO 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
LH 313 การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ 3 TO 301 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3
TO 202 วิวัฒนาการของสังคมไทย 3 TO 303 งานมัคคุเทศก์ 3
TO 203 ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3 LH 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
TO 302 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3   วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) 3
  วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) 3   วิชาเลือกเสรี 1 3

ปีที่ 3

ภาคเรียนที่1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ 3 TO 307 การจัดการธุรกิจการบิน 3
TO 304 ศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3   วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา 6
TO 305 การตลาดการท่องเที่ยว 3   เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3
HO 306 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว 3   วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) 3
LH 304 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3   วิชาเลือกเสรี 3
  วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส) 3      

ปีที่ 4

ภาคเรียนที่1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
TO 205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   TO 410 สหกิจศึกษา 6
TO 308 วิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3      
HO 309 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3      
  เลือกจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 3      
  วิชาเฉพาะเลือก 2 รายวิชา 6