Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

ประวัติ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 โดยมีภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมรับผิดชอบการดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมายาวนานกว่า 32 ปี สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ได้เริ่มดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ในปีพ.ศ.2552

การจัดการศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปีพ.ศ.2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะวิชา โดยให้จัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556


Vision

เป็นผู้นำด้านการศึกษาและฝึกอบรมในสาขาการท่องเที่ยวและบริการของประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Mission

  1. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฎิบัติสู่ความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
  2. พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและนโยบายของประเทศ
  3. พัฒนางานวิจัยของบุคลากร เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
  4. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป
  5. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจภาครัฐเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างคุณค่า

Faculty's Core Value : HT WISE

H : Hospitality ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในทุกมิติของการบริการ
T : Training เน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
W : Wisdom สร้างความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานและประกอบธุรกิจ
I : Internationalization ขยายการศึกษาและการฝึกงานสู่ระดับสากล
S : Sustainability การดำเนินงานในมิติแห่งความยั่งยืน
E : Entrepreneurship การเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

สมัครเรียน

"สมัครเรียนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมวันนี้ คุณจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ"

 

ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์
หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจอาหาร

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว