Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

ประวัติ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530 โดยมีภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมรับผิดชอบการดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมายาวนานกว่า 32 ปี สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ได้เริ่มดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ในปีพ.ศ.2552

การจัดการศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตมากขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปีพ.ศ.2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างคณะวิชา โดยให้จัดตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556

สมัครเรียน

"สมัครเรียนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมวันนี้ คุณจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ"

ในการดำเนินงาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมยังกำกับดูแลโรงแรม DPU Place ซึ่งเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการโรงแรมเป็นหลัก ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานทั้งในสถานการณ์จริงและจำลอง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะฯ จึงมีความพร้อมทั้งในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาและการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์
หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจอาหาร

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว