Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรองการเป็นหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (Assesment Center) ในสาขาการเดินทาง (Travel Services) แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation)
1. ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Product Manager)
2. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว (Sales and Marketing Manager)
3. ตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Manager)