Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

ข้อมูลการให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านการโรงแรมและธุรกิจอาหาร

การจัดการและการตลาดของธุรกิจที่พักประเภทต่าง ๆ ได้แก่

 • แผนกห้องพัก
 • แผนกอาหารและเครื่องดื่ม
 • แผนกการตลาดและการขาย
 • แผนกครัว
 • แผนกทรัพยากรมนุษย์

การจัดการและการตลาดของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่

 • การวางแผนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การวางแผนการดำเนินงานของครัวและศิลปะการประกอบอาหารประเภทต่าง ๆ

ตัวอย่างหัวข้อการจัดอบรม

 • การทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ สำนักงาน ห้องพัก ที่อยู่อาศัย
 • การจัดเตรียมห้องพัก การปูเตียงนอนตามแบบมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว และการจัดตกแต่งห้องพัก
 • การจัดดอกไม้รูปแบบต่าง ๆ
 • มาตรฐานการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามแบบโรงแรม 5 ดาว
 • มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากลนิยม และการเข้าสังคม
 • การผสมเครื่องดื่ม การจัดการบาร์ และเครื่องดื่มยอดนิยมสำหรับคาเฟ่
 • Wine Pairing
 • การประกอบอาหรไทย อาหารตะวันตก และเบเกอรี่
 • เบเกอรี่ยอดนิยมสำหรับคาเฟ่
 • การจัดการร้านอาหาร
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ

สนใจกรุณาติดต่อ.....

อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง หัวหน้าหลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจอาหาร
โทร. 029547300-29 ต่อ 113

ข้อมูลการให้บริการของศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านการท่องเที่ยว

การจัดการและการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่

 • แผนกธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Agencies)
 • แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operator)

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่

 • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • การวิเคราะห์ศักยภาพและวางนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ตัวอย่างหัวข้อการจัดอบรม

 • การวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว
 • การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
 • การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
 • การจัดรายการนำเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • การปฏิบัติงานในธุรกิจนำเที่ยว
 • การวางแผนท่องเที่ยวด้วยตนเองสำหรับนักท่องเที่ยวอิสระ (ภายในประเทศและต่างประเทศ)
 • การให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พักแรม
 • มัคคุเทศก์เยาวชนและมัคคุเทศก์อาสา
 • บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติ
 • การจัดทริปทัศนศึกษาและดูงาน สำหรับหน่วยงานและสถานศึกษา

สนใจกรุณาติดต่อ.....

ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์ หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์
โทร. 029547300-29 ต่อ 667