Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)

ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : ศศ.บ. (การโรงแรม)

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Hotel Studies)

ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ): B.A. (Hotel Studies)

เน้นการสอนครอบคลุมการปฏิบัติงานอันเป็นหัวใจของงานโรงแรม ตั้งแต่การเป็นพนักงานต้อนรับที่ดี คอยให้บริการลูกค้าตั้งแต่เข้าพักจนเดินทางออกจากโรงแรม มีความรู้รอบตัวไว้ตอบคำถามลูกค้า มีการฝึกทำอาหารในครัวโดยสอนกันอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่วิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง การเสิร์ฟและการบริการแขกหรือลูกค้า จะเรียนกันในวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะได้เรียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การรับประทานอาหาร การเสิร์ฟ การวางจาน ถือจาน ไปจนถึงการพับผ้าโดยฝึกปฏิบัติจริง ในส่วนบริการห้องพักจะอยู่ในวิชางานแม่บ้าน โดยน้องๆ จะได้ฝึกทำงานในห้องที่มีแขก(guest)เข้าพักจริง ภายใต้การดูแลใกล้ชิดของแม่บ้านมืออาชีพผู้มีประสบการณ์จริง รวมถึงจัดเยี่ยมชมเรียนรู้การทำงานบริการในโรงแรมห้าดาว นอกจากนี้ ยังมีวิชาที่สำคัญต่อการทำธุรกิจ ได้แก่ ด้านการตลาด การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน (project) และทำงานร่วมกับเพื่อนต่างคณะต่างสาขาวิชาเพื่อเปิดมุมมองให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการฝึกงานในสถานประกอบการตามรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อฝึกปรับตัวและเรียนรู้การทำงานจริงก่อนจบการศึกษา

 

สมัครเรียน

อัตรค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปกติ (4 ปี) 288,800 บาท หรือเหมาจ่ายเทอมละ 36,100 บาท

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรเทียบโอน (2 ปี) 138,000 บาท หรือเหมาจ่ายเทอมละ 34,500 บาท

โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 132 หน่วยกิต

คลิ้กที่นี่เพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาหลักสูตร

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0 3 GE172  เศรษฐกิจใหม่และวัฒนธรรมในประเทศกลุ่ม AEC และจีน 3
GE171 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 HO202 จิตวิทยาการบริการ 3
LH001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน* - HO203 ธุรกิจที่พักและอาหาร 3
HO204 วัฒนธรรมไทยสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3 LH101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
SC106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 MA109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
TO201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   3   วิชาภาษาต่างประเทศ (1) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) 3
  วิชาในกลุ่มภาษา 3      

* ในกรณีที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษมาก่อน อาจได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นนี้ได้ โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพิ่มเติมจนครบหน่วยกิตที่ได้รับยกเว้น

 

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 3 BA104 การบริการแบบมูลค่าสูง 3
IT 260 หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น 3 HO316 การจัดการงานแม่บ้าน 3
IT260 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3 LH302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
LH102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 TO204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3
TO203 ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3   วิชาเลือกเสรี 1 3
  วิชาภาษาต่างประเทศ (2) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) 3   วิชาภาษาต่างประเทศ (3) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) 3

ปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AC300 การบัญชีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  3 HO304 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3
HO303 งานส่วนหน้าโรงแรม 3 HO412 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2 3
HO305 การตลาดโรงแรม 3   วิชาเฉพาะเลือก 2 3
HO411 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1 3   วิชาเฉพาะเลือก 3 3
  วิชาเฉพาะเลือก 1 3   วิชาเลือกเสรี 2 3
  วิชาภาษาต่างประเทศ (4) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ) 3  
วิชาภาษาต่างประเทศ (5) (จีน/ญี่ปุ่น/อังกฤษ)
3

ปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
HO309 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม 3 HO 410 สหกิจศึกษา                                              6
HO413 โครงงานทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3           3      
LH313 การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ 3      
TO205 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3      
  วิชาเฉพาะเลือก 4 3      
  วิชาเฉพาะเลือก 5 3