Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

การฝึกงาน

นางสาวอภิสรา ฐานประเสริฐฤทธิ์

โรงแรม Amari Boulevard Bangkok

นางสาวจิรภัทร์ พวงแก้ว

บริษัท J-Plan Holiday

นางสาวขณิษฐา มั่งมี

โรงแรม Vie Hotel Bangkok

นางสาวเหมือนฝัน แพนุ้ย

โรงแรม The Continent Hotel Bangkok

นางสาวนลินน์ สังข์หงษ์

โรงแรมรามาการ์เดนส์

นางสาวนภสร มูลสงเคราะห์

Tenface Bangkok Hotel

นางสาวณัฌณิฌา อัศวพิพัฒน์สิษฐ์

บริษัทการบินไทย

นายณฐพล วีระไวทยะ

โรงแรม Miracle Grand Convention

นางสาวพัชรพร สุริยาบุตร

โรงแรม Crowne Plaza Bangkok

นางสาวเพชรดา ทุนร่องช้าง

Tenface Bangkok Hotel

นายพชรธรณ์ นิยมเธียรสิน

Lufthansa German Airlines

นายภาวี ประสิทธิ์

โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok

นางสาวผกามาศ สร้อยคำ

โบริษัท Bangkok Flight Services

นางสาวพิมพ์ธารี เศรษฐโอฬาร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

นางสาวพรพรรณ ส่งเสริม

โรงแรม Amari Boulevard Bangkok

นางสาวรดา หงษ์คำดี

โรงแรม Shangri La
Bangkok

นางสาวสุดารัตน์ แขตสันเทียะ

sudarat

นางสาวฐพัชร์ ขอดเตชะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา

สมัครเรียน

"สมัครเรียนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมวันนี้ คุณจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ"

กิจกรรมและภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษา 2/2555

การทัศนศึกษาวิชา HT 321 มรดกไทย และ การทัศนศึกษาในวิชา HT 322 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการนำเที่ยว