Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


รายงานตัวบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

ผู้ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทุกคน ให้ลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่เว็บไซต์ของสายงานกิจการนักศึกษา

https://www.dpu.ac.th/sao/graduation.html