Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


จัดประกวดรายการนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา 
รายวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว และการวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว
โดยผศ.ดร.กัลยา สว่างคง
จัดประกวดรายการนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อให้นักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนไปสู่การปฎิบัติจริง
ภายใต้คำแนะนำของผู้ประกอบการจากภาคเอกชนและสมาคมด้านการท่องเที่ยว
อาทิ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ บริษัท Smart Tour
และคุณมายด์ รุ่นพี่รหัส 54