Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.0 0 น. 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี โดย ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดี

ได้ลงนามเพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจอาหาร และการสอนของอาจารย์ทั้งสองฝ่าย ในการร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สู่เส้นทางความเป็นมืออาชีพในธุรกิจอาหาร ตรงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มุ่ง “สร้างนักธุรกิจ สร้างมืออาชีพ” โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเป็นเกียรติร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

#MOU #วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
#คณะการท่องเที่ยวเและการโรงแรม 
#HTDPU #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
#สร้างนักธุรกิจสร้างมืออาชีพ 
#พิธีลงนามความบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
#การโรงแรมและธุรกิจอาหาร