Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์
คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์