Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี"

อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บุคลิกภาพและการสื่อสารที่ดี" ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา