Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ขอแสดงความยินดีกับนศ.ที่ได้รับรางวัลโครงงาน CWIE

ขอแสดงความยินดีกับสองรางวัลของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมี อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ 
1. รางวัลโครงงาน CWIE ดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation)
ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ จันดาหาญ 
ผลงาน ป้ายสื่อความหมายอัจฉริยะ (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน)
2. รางวัลโครงงาน CWIE ดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ขวัญใจมหาชน (Most Popular Vote Poster Presentation)
ได้แก่ นางสาวรัชนีพร มีมากบาง
ผลงาน สื่อประชาสัมพันธ์ INFOGRAPHIC สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน
ในงาน DPU CWIE DAY ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565