Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกับบ.หนุ่มสาวทัวร์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ร่วมลงนามข้อตกลง MOU กับบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตด้านธุรกิจท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ

โดยมีผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดี เป็นตัวแทนของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคุณโชติช่วง ศูรางกูร รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ เข้าร่วมพิธีลงนาม