Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


คณะฯได้รับรองจัดตั้งเป็นหน่วยประเมินคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

วันที่ 25 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับใบรับรองจัดตั้งเป็นหน่วยประเมินคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน สาขาการเดินทาง แผนกบริหารธุรกิจท่องเที่ยว ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA on TP)
โดยมี อาจารย์วิรุจน์ สโรบล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณะฯเข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรอง MRA on TP พร้อมกันนี้มีอาจารย์ 3 ท่าน ได้รับการรับรองเป็นผู้ประเมินระดับประเทศในด้านการท่องเที่ยวอาเซียน แผนกบริหารธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operations) ได้แก่ 
1) ดร.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ 
2) อาจารย์ภควดี วรรณพฤกษ์ 
3) อาจารย์ศิริพร อำไพลาภสุข (ได้รับการรับรองเป็นผู้สอนระดับประเทศในด้านการท่องเที่ยวอาเซียน แผนกธุรกิจท่องเที่ยวด้วย)