Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ผลงานวิจัยของ ดร. ยุวรี โชคสวนทรัพย์ ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

ผลงานวิจัยของ ดร. ยุวรี โชคสวนทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ผลงานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 หรือ Thailand Research Expo 2023 ครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11  สิงหาคม 2566 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22  บูธ CM3 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  โดยผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น ได้แก่ 

1. โครงการ ระบบ AI & IoT แจ้งเตือนและช่วยเด็กติดในรถ - ผู้ดูแลโครงการ ผศ.อรดี พฤติศรัณยนนท์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
2. โครงการ ปลูกจิต "สำนึกและรู้สึก" ในเรื่องของป่าต้นน้ำ ผ่านการเล่นเกม เพื่ อการเรียนรู้แบบนิวนอร์มอล - ผู้ดูแล ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
3. โครงการ ออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนผ่านผลิตภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- ผู้ดูแล ผศ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช คณะศิลปกรรมศาสตร์
4. โครงการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า วิสาหกิจชุมชนทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
- ผู้ดูแล ผศ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. โครงการ การศึกษานำร่องเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
- ผู้ดูแล ดร.ยุวรี โชคสวนทรัพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม