Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ด้านพักแรม (Hotel Services) และงานด้านการท่องเที่ยว (Travel Services)

โดยทางคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นศูนย์ประเมินสมรรถนะสาขาการเดินทาง (Travel Services)  แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว (Tour Operation) ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว (Sales and Marketing Manager)