Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมงาน SX Sustainable Expo 2023

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย อ.วิรุจน์ สโรบล และ ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์ ร่วมกับทีมอาชีวสัญจร โดย อ.เรวดี ทั่งจันทร์แดง ภายใต้ความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย อ.กิรติ ศรีสุชาติ นำนักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ และหลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจอาหาร เข้าร่วมงาน SX Sustainable Expo 2023 พร้อมเข้าฟังการสัมมนาในหัวข้อ "MICE ธุรกิจโอกาสของเศรษฐกิจไทย" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้งานอีเวนต์ ที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนทางสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับผู้ประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงการได้งานทำในอนาคต