Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ปรับหลักสูตรปี 67 เลือกเรียนวิชาเสริมตามใจชอบ รองรับ Second Job เทรนด์การทำงานยุคใหม่

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด -19 ทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับอาชีพสำรองหรืออาชีพเสริม จนทำให้ Second Job กลายเป็นเทรนด์การทำงานและอาชีพในอนาคตที่ทุกคนต้องมี ดังนั้น เพื่อรองรับเทรนด์ดังกล่าวทางคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU จึงมีนโยบายเพิ่ม Multi Skill หรือทักษะที่หลากหลายเสริมแกร่งให้นักศึกษา เพื่อป้องกันการขาดรายได้หรือตกงานหากเกิดผลกระทบกับอาชีพหลัก นักศึกษาจะสามารถนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายอาชีพ หรือนำไปต่อยอดอาชีพสำรองในอนาคตได้ทันที

อ่านบทความต่อได้ที่ https://workpointtoday.com/news-3049/