Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกงานสหกิจศึกษา

จันทร์ที่ 3 ก.ย.61 อาจารย์พูดคุย ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ก่อนออกฝึกงานสหกิจศึกษา.