Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ดร.อนันต์ อ.ชงค์สุดาและอ.ปรัทยุมน จากหลักสูตรการโรงแรม อบรมโครงการแม่บ้านมืออาชีพ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายนที่ผ่านมา ดร.อนันต์ อ.ชงค์สุดาและอ.ปรัทยุมน จากหลักสูตรการโรงแรม ได้เป็นวิทยากรอบรมโครงการแม่บ้านมืออาชีพ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 120 คน