Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก มีให้เลือก 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการปฏิบัติงาน มีให้เลือกหลายหลักสูตร อาทิ การประกอบอาหารนานาชาติ งานส่วนหน้าโรงแรม การบัญชีโรงแรมเบื้องต้น การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ งานแม่บ้านโรงแรม และงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2561

อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ สู่ความเป็นมืออาชีพ เน้นการตลาดและการขายโรงแรม อบรมระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ตุลาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 189,562