Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจให้เลือก 6 หลักสูตร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 447,189,562