Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


บรรยายหลักสูตรอบรมระยะสั้น ณ ฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4,5,10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

อีกหนึ่งความสำเร็จของงานบริการวิชาการ จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม นำทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมจัดบรรยายหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยมี อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง บรรยายเรื่อง"จิตวิทยาการบริการ" อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร บรรยายเรื่อง"การพัฒนาบุคลิกภาพ" และอาจารย์วิบูลย์ศักดิ์ พิกุล บรรยายเรื่อง "งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม" 
ณ ฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เมื่อวันที่ 4,5,10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา 
#บริการวิชาการภายนอก #TourismandHospitalityDPU #DPU