Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


โครงการอบรม Centara Management Development (MDP) ปีที่ 8

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จัดโครงการอบรม Centara Management Development (MDP) โดยการจัดครั้งนี้ (11 ก.พ. - 3 เม.ย. 2563) เป็นปีที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักย์ภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ผู้ร่วมโครงการจะผ่านกระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และทำโครงการที่ได้รับมอบหมายที่โรงแรมเซ็นทารา จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาเรียนรู้การจัดการโรงแรมและฝึกปฏิบัติงานที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยหลักสูตร MDP ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน #DPU