Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ข่าวดี!!! กยศ. ใจดีลดดอกเบี้ยการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19

ข่าวดี!!! กยศ. ใจดีลดดอกเบี้ยการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมจากสถานการณ์ COVID-19

สำหรับศิษย์เก่าที่ถึงกำหนดที่ต้องชำระคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ www.studentloan.or.th