Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

ธุรกิจโรงแรม(ประวัติและการดำเนินงาน), ธุรกิจการประชุม, หลักสูตรการโรงแรม

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

การตลาดโรงแรม, การบริหารงานขายโรงแรม, การท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน, การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง

การประกอบอาหาร, จิตวิทยาการบริการ, งานแม่บ้านโรงแรม

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

ธุรกิจโรงแรม(ประวัติและการดำเนินงาน), ธุรกิจการประชุม, หลักสูตรการโรงแรม

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

ธุรกิจโรงแรม(ประวัติและการดำเนินงาน), ธุรกิจการประชุม, หลักสูตรการโรงแรม

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

การตลาดโรงแรม, การบริหารงานขายโรงแรม, การท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน, การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม