Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
ลำดับที่ ชื่อผู้ทำผลงาน ชื่อผลงานและการตีพิมพ์ในรอบปีการศึกษา 2563 ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
 แสดงลิงค์แหล่งตีพิมพ์ที่เข้าถึง
1 ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ 1. มณฑกานติ ชุบชูวงศ์. (2021). A Study of Online Hotel Booking Behaviors and Preferences of the International Visitors and Residents in Thailand. APHEIT International Journal, Vol.10, No.1 (January-June 2021). 0.6 http://journals.apheit.org/jounal/Inter-vol10no1/INT-09.pdf
    2. รัมภ์รดา สารอูป และ มณฑกานติ ชุบชูวงศ์. (2563). การศึกษาความพึงพอใจต่อ
 แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ำ ณ บ่อน้ำพุร้อนฝาก อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, มกราคม, 7(1). 1059-1072.
0.6 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj/article/view/246773
3. Gao Shan และ มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์. (2563).ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์, ตุลาคม, 34(112). 162-179. 0.6 https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/244479
    4. ไปรยาพัสตร ศรีจริยา และ มณฑกานติ ชุบชูวงศ์. (2563). การประเมินศักยภาพการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 20, วันที่ 2 สิงหาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,  209-220. 0.2  
2 รศ.ดร.อัศวิน แสนพิกุล 1. Sangpikul, A. (2020) Learning about the real-world in MICE education:
 The case of exhibition learning from Thailand, Journal of Convention & Event Tourism, (August), 21(3), 225-253.
1.0 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15470148.2020.1768190?journalCode=wcet20
    2. อัศวิน แสงพิกุล. (2564). An Analysis of Service Quality through Two Dimensions in Hotel and Resorts วารสารระดับชาติ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกราคม-มีนาคม 2564, 41(1). 181-199. 0.8 So06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs/issue/view/16879
    3. อัศวิน แสงพิกุล และคณะ. (2564). An evaluation of website usage of ecotourism businesses in Thailand. Proceeding of the 3rd Tourist International Conference  Kasesart University, Bangkok (3-4 February) (pp.115-131). 0.4  
    4. ธนเดช อัครภิญญากุล และอัศวิน แสงพิกุล. (2564). ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย.งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 27-28 พฤษภาคม 2564, (น.112-124) 0.2  
3 ผศ.ดร.กัลยา สว่างคง 1. กัลยา สว่างคง. (2563). การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน: ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารอยุธยาศึกษา. 12(2). 80-95. 0.6  
    2. กัลยา สว่างคง. (2563). การจัดนำเที่ยวสำหรับคนพิการ: แนวคิดและความพร้อมของผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 MCU Nan Congress. น่าน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (น.101-111). 0.2  
    3. Kanlaya Swangkong and Pavornrat Subhimaros. (2020). Project-Based Learning Assessing: Peer Assessment on Travel Business Management. “9th UBT Annual International Conference on Management, Business and Economics” by UBT Innovation Campus, Pristine, Kosovo during 30 – 31 October 2020. 0.4  
    4. Wiroon Boonon, Ranipa Hongmo, Tanakorn Chandramani,
 Siwat Kongthing and Kanlaya Swangkong. (2020). Covid-19: The Readiness and Adaptation of Tour Operator to Health Tourism. A case study of TUI Destination Experience Thailand Co., LTD. “9th UBT Annual International Conference on Management, Business and Economics”  by UBT Innovation Campus, Pristine, Kosovo during 30 – 31 October 2020, (pp.87-96).
0.4  
    5. อารดา หรูสกุล และ กัลยา สว่างคง.(2564) องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนน้ำพุร้อนหินดาด จังหวัดการญจนบุรี. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 27-28 พฤษภาคม 2564, (น.89-97) 0.2  
    6. ชนิตา ขวัญทอง และ กัลยา สว่างคง. (2564). พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการมาท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 4(2), 166 - 182 0.6  
4 ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์ 1. ดาวศุกร์ บุญญะศานต์. แนวโน้วโอกาส ความท้าทายของภาคการท่องที่ยวในอนาคต: นวัตกรรมที่ภาคการท่องเที่ยวต้องการ การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนานบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563, (น.1087-1103). 0.2  
    2. ดาวศุกร์ บุญญะศานต์ และชงค์สุดา โตท่าโรง. (2563). นวัตกรรมการบริการกับการสร้างคุณค่าในธุรกิจโรงแรม วารสารระดับชาติ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่8 ธันวาคม 2563, 62-75.  0.6  
5 ผศ.ธารีทิพย์ ทากิ ธารีทิพย์ ทากิ. (2564). พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานการณ์โควิด-19. The 5th Consortium of Cooperative Education in Agro-Industy and Management2021 ZCOCEAM2021), (น.............) 0.2  
6 อ.ลลิตา ชื่นสายชล ลลิตา ชื่นสายชล. (2564). ปฏิวัติกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในธุรกิจบริการด้วยปัญญาประดิษฐ์. DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021. (น.427-435) 0.2