Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

หลักสูตรอบรมระยะสั้นการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 189,562

นอกจากนี้ ยังเปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการอีกด้วย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการ

 

รายวิชาและกำหนดการ

หลักสูตรการปฏิบัติงาน           

รหัส 001 งานส่วนหน้าและงานแม่บ้านโรงแรม (วันที่ 18 - 20 พ.ค. 63 / 6,900 บาท/ 3วัน)

โครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่วนหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงานส่วนหน้าในระยะที่แขกเข้าพักจนสิ้นสุดการคืนห้องพัก รวมถึงเคล็ดลับการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีดำเนินงานแผนกแม่บ้านโรงแรม รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ เทคนิคการทำความสะอาดห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม การดูแลผ้าและอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน พร้อมฝึกปฏิบัติในโรงแรมจริง

รหัส 002 การประกอบอาหารตะวันตก (วันที่ 18 - 19 พ.ค. 63  / 5,900 บาท/ 2วัน)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบครัวประเภทต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ อุปกรณ์งานครัว คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย การเลือกซื้อ การจัดวัตถุดิบ หลักการและการประกอบอาหารครัวร้อน-เย็น
ขั้นพื้นฐาน พร้อมวิธีคำนวณราคาขาย

รหัส 003 มารู้จัก “ไวน์” และการบริการเครื่องดื่มประเภทไวน์ (วันที่ 20 พ.ค. 63 / 2,900 บาท/ 1วัน)

ทฤษฎี ความเป็นมาของเครื่องดื่มประเภทไวน์ วัตถุดิบในการผลิต กรรมวิธีการผลิต ประเภทของไวน์และการจับคู่กับอาหาร รายละเอียดของฉลากไวน์ ปฏิบัติ การเตรียมการก่อนเสิร์ฟไวน์แต่ละประเภท การเปิดขวดไวน์ การรินบริการ

รหัส 004 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (วันที่ 14 - 15 พ.ค. 63 / 4,900 บาท/ 2วัน)

เทคนิคการเตรียมการก่อนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การจัดโต๊ะและการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารตามหลักสากล ขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารโรงแรม การแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้เรียนจะได้รู้จักกับอาหารตะวันตกและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์นานาชนิด

รหัส 005 การประกอบขนมอบ (วันที่ 20 - 21 พ.ค. 63 / 5,900 บาท/ 2วัน)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ ประเภทและชนิดของเบเกอรี่ หลักการผลิตเบเกอรี่ องค์ประกอบและบทบาทของส่วนผสม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์ เทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการทำเบเกอรี่ : 4 เมนู

วันที่ 1  Mise en place : Lemon Madeleines, Diamonds และทำบราวนี่

วันที่ 2 ขนมปังครีมนม ระหว่างพักแป้งขนมปังจะอบ Lemon Madeleines และ Diamonds

รหัส 006 การประกอบอาหารไทยเพื่อสร้างอาชีพ (วันที่ 12 - 13 พ.ค. 63 / 5,900 บาท/ 2วัน)

เป็นหลักสูตรที่เน้นการประกอบอาหารเพื่อสร้างอาชีพ ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์และการบรรจุ การกำหนดราคาขาย การหาตลาดเพื่อจำหน่วย ชุดอาหารที่เปิดสอนในครั้งนี้ ได้แก่ ขนมจีนน้ำยากะทิ น้ำยากะทิใต้ น้ำเงี้ยว น้ำยาป่า

 รหัส 007 การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล(Basic Bartender) (วันที่ 21 พ.ค. 63 /2,900 บาท/ 1วัน)

คอร์สระยะสั้น ด้านการผสมเครื่องดื่มเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์ แก้วประเภทต่างๆ กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดเตรียมส่วนผสม อุปกรณ์ตกแต่งปากแก้ว และการทดลองผสมเครื่องดื่มค็อกเทลยอดนิยม ด้วยเทคนิคต่างๆ

รหัส 008 การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ (วันที่ 19 พ.ค. 63 / 2,900 บาท/ 1วัน)

การพัฒนาบุคลิกภาพและงานสื่อสารเพื่อการบริการ การพัฒนารูปลักษณ์ภายในและภายนอก การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ การใช้หลักจิตวิทยาในการทำงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรการจัดการ

รหัส 009 การจัดการการตลาดโรงแรม (วันที่ 14 - 15 พ.ค. 63 /9,900 บาท/ 2วัน)        

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ที่มีผลต่อการตลาดและการขายของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ
ยุคปัจจุบัน

รหัส 010 การจัดการและพัฒนางานขายโดยบุคคลของโรงแรม (วันที่ 20 - 21 พ.ค. 63 / 9,900 บาท/ 2 วัน)

ความสำคัญของการขายโดยบุคคล การวิเคราะห์ตลาด  กระบวนการขาย การทำงานแบบมุ่งเป้า เพื่อเพิ่มรายได้และ
ลดรายจ่าย การวางแผน  การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย และทักษะการนำเสนอในธุรกิจ

รหัส 011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาบุคลากรโรงแรม (วันที่ 22 พ.ค. 63 / 3,900 บาท/ 1วัน)

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับสายงาน การบริหารค่าตอบแทนพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฎิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ พนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์

**หลักสูตรการอบรมระบบ OPERA PMS สำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม  (กลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 คน)** 

          การใช้โปรแกรมในขั้นตอนต่างๆของงานส่วนหน้าโรงแรม ได้แก่ การบันทึกข้อมูลประวัติ (profile) การรับจองห้องพัก
การเช็คอิน การสื่อสารกับแขกผู้เข้าพักโรงแรม การบันทึกค่าใช้จ่ายและคืนห้องพัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกรธิดา กองคุ้ม         ผู้ประสานงาน                  โทร. 02-9547300 ต่อ 189

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์        โทร. 02-9547300 ต่อ 562      e-mail: montakan.chu@dpu.ac.th

สมัครได้ที่       

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 9

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 

ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ (กรุณาติดต่อเบอร์มือถือ)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่