Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารีทิพย์ ทากิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารีทิพย์ ทากิ

อาจารย์ประจำฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

EDUCATION

 • • Master of Science (Hospitality-Tourism Management), Rochester Institute of Technology, New York, USA
 • • Bachelor of Arts (Tourism and Hotel Studies), Bangkok University, Bangkok

Research Interests

 • • Tourist behavior; Babymoon, Japanese
 • • Hotel and HR Management
 • • Community Potentials and Management

PUBLICATIONS

 • BOOK (หนังสือ)
  ธารีทิพย์ ทากิ, งานบริการส่วนหน้าของโรงแรม, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
 • COURSE MATERIAL (เอกสารประกอบคำสอน)
  ธารีทิพย์ ทากิ. ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอาหารเบื้องต้น. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2551.
 • RESEARCH (งานวิจัย)
  ธารีทิพย์ ทากิ. งานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า: กรณีศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, [2550].

Presentation and Conference Proceedings (นำเสนอผลงานวิจัย)

 • • ​ธารีทิพย์ ทากิ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ของภรรยาไทยในประเทศญี่ปุ่น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์. 23-24 กรกฎาคม 2563. หน้า 375-389.
 • • Thareethip Taki. 2008. The Perception of Supervisors of Tourism and Hospitality toward Students’ Practicum Training. Proceedings of the Hawaii International Conference on Education. Hawaii, USA, January 5-8.
 • • Thareethip Taki. 2007. Community Potentials toward Ecotourism and Community Base Resources Management in Muang, Pathumtani, Proceeding of the East Asia Inter-Regional Tourism Forum (EATOF 2007), Chiang-mai, Thailand, September 5-7.
 • • Thareethip Taki. 2005. Japanese Tourists Shopping Behavior and A Test of Parasuraman’s Service Quality Scale among Japanese Shoppers in Bangkok, Proceedings of the International Conference on Tourism Development by University Sains, Malaysia, January 9-11.

International Journal Reviewer (พิจารณาบทความตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ)

 • • 22 April 2008: Academic Reviewer for "Journal of Critical Success Factors for Small Hotel Business in Turkey: An Exploratory Study", invited by Cornell Hospitality Quarterly Journal, Cornell University.

Academic Service to the Public Training (บริการวิชาการ)

 • • การอบรมระยะสั้นด้านงานส่วนหน้าโรงแรมสำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป โดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563 โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงบริการและวัฒนธรรม 3 แห่ง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
 • • โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการย่อย การพัฒนาสถานประกอบการชุมชน ประเภทเรือนแรม (Homestay) อ.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

Professional Training (การฝึกอบรม)

 • • National Assessor (NA) ผู้ประเมินระดับประเทศ; Front Office Division แผนกต้อนรับส่วนหน้าภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) by Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports, Dec 14-18, 2018
 • • Opera Property Management System, Dhurakij Pundit University, July 16-17, 2018
 • • Certificate in English for Children, GrapeSEED, Tokyo, Japan, September 22-26, 2014
 • • Certificate in Basic Guide Course (International), Tourism Authority of Thailand

WORK EXPERIENCES

 • • ACADEMIC EXPERIENCES
2020 – Present Full-time Lecturer
Faculty of Tourism and Hospitality, Dhurakij Pundit University, Bangkok
20182020 DPU Place Director and Full-time Lecturer
Faculty of Tourism and Hospitality, Dhurakij Pundit University, Bangkok
2014 – 2017 Teacher, Rainbow Wings International, Chiba, Japan
2009 – 2014 Private English and Thai Teacher for Japanese, Chiba, Japan
2002 – 2009 Lecturer, School of Tourism and Hotel Studies, Bangkok University
2001 – 2002 Part-time Lecturer, Bangkok University International College (BUIC), Bangkok
 • HOSPITALITY INDUSTRY EXPERIENCE
2001 – 2002 Sales Executive, Marriott International Vacation Club, JW Marriott Bangkok
2000 – 2001 Restaurant Hostess, The Los Angeles Grand Hotel Downtown, California, USA
1999 – 2000 Front Office Agent, Lincolnshire Marriott Resort, Illinois, USA
1997 – 1999 Food Provider, The Ritz, New York, USA
1996 – 1997 Public Relations, Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

การติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารีทิพย์ ทากิ
ผู้ประสานงานการตลาดและประชาสัมพันธ์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
110/1-4 ถนน ประชาชื่น แขวง ทุ่งสองห้อง
เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 476
โทรสาร: 02 954 7354
Email: thareethip.tak@dpu.ac.th