Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง

อาจารย์ชงค์สุดา โตท่าโรง

หัวหน้าหลักสูตรการโรงแรม
 

การศึกษา

  • ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

  • Cert.in Opera Property Management System, Micros-Fidelio Thailand Co,Ltd.

ประวัติการทำงาน

  • 2543 – 25545 Training Supervisor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • 2539 – 2540 เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
  • 2539 – 2545 ผู้ช่วยเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • 2537 – 2538 Teacher assistant สำนักนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • กรรมการตรวจพิจารณามาตรฐานโรงแรม มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย เรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องแต่งการของนิสิต นักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร แหล่งที่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2543

สถานที่ติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 667
โทรสาร: 02 954 7354
E-mail address: e20uoa@gmail.com