Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช ศรีธนาอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

อาจารย์ประจำ/ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิชาการ


อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)