Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล
รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล

อาจารย์ประจำ

ดร.กัลยา สว่างคง
ดร.กัลยา สว่างคง

อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช ศรีธนาอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช ศรีธนาอนันต์

อาจารย์ประจำ/ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิชาการ