Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. - ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประวัติการทำงาน

 • 2545- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2540- 2545 ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์ซัล เทคโนโลยี แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป
 • 2538- 2540 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริษัท โมดัส คอนซัลแทนส์ จำกัด
 • 2537- 2538 ผู้ช่วยนักวิจัย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • 2535 นักเขียน และบรรณาธิการฝ่ายภาพ นิตยสารปันนา
 • 2532 นักเขียน และช่างภาพ นิตยสารโมโตครอส
 • 2530- 2533 สต๊าฟ และผู้นำทัวร์ (งาน Part Time) เอ.ดี.แคมป์

 

ผลงานทางวิชาการ

 • Xaiyavohan, Chantha & Aekwannang, Nathakrit.  (2019).  Tourist Satisfaction of Laos and Foreign Tourists Towards Tham Nang Ane Cave, Thakaek District, Khammoune Province, Lao PDR.  In Proceeding of The 4th Regional Conference on Graduate Research THEME “Transforming Innovation Business to the Future”  (pp.35-44).  Sripatum University, Bangkok, Thailand.

 • พัชรี  แสงทอง, และณัฏฐกฤษฏิ์  เอกวรรณัง.  (2563).  การพัฒนาเหมืองปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 เรื่อง “โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม”  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

 • นักวิจัยร่วมโครงการติดตาม ประเมินผลและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทำให้กับกระทรวงพลังงาน, 2549
 • นักวิจัยร่วมโครงการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ทำให้กับสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2547
 • ผู้จัดการโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อสนับสนุนโครงการสำรวจงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2543 ทำให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545
 • ผู้จัดการโครงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจเงินเดือนและค่าตอบแทนข้าราชการ ก.พ. ทำให้กับสำนักงาน ก.พ., 2543
 • ผู้จัดการโครงการจัดทำคู่มือดูนกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้กับกรมป่าไม้, 2543
 • ผู้จัดการโครงการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว ทำให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2542
 • ผู้จัดการโครงการสำรวจแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2540 ทำให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัด ขยะและกากของเสียในเขตสุขาภิบาล และการจัดทำแผนลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ทำให้กับสำนักงานจังหวัดพะเยา, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ทำให้กับสำนักงานจังหวัดปัตตานี, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา ทำให้กับสำนักงานจังหวัดยะลา, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ทำให้กับสำนักงานจังหวัดพังงา, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ทำให้กับสำนักงานจังหวัดนราธิวาส, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้กับสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และจัดลำดับความสำคัญการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ทำให้กับสำนักงานจังหวัดระยอง, 2539
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวภาคมหานคร ทำให้กับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538
 • ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ้ำลอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้กับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538
 • ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ้ำหลวงนางนอน จังหวัดเชียงราย ทำให้กับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2538

การติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 667
โทรสาร: 02 954 7300 ต่อ 563
E-mail address:utag_p@hotmail.com