Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
อาจารย์ยุวรี โชคสวนทรัพย์

อาจารย์ยุวรี โชคสวนทรัพย์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา) ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน   งานมัคคุเทศก์ในประเทศ และหัวหน้าทัวร์ต่างประเทศ Freelance บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด  
 • พ.ศ. 2554- ปัจจุบัน    นักวิจัย ในโครงการ “100 เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย” ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มี ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร, เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นหัวหน้าโครงการ
 • พ.ศ. 2560 นักวิจัยในโครงการ “การสำรวจสถานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Gender Equality) ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  มี ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ เป็นหัวหน้าโครงการ
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำ และหัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ผลงานทางวิชาการ

 • ยุวรี โชคสวนทรัพย์. “พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 : ราตรีสถานจากเจริญกรุงถึงเพชรบุรีตัดใหม่” ใน 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 21. สยาม ภัทรานุประวัติ และคณะ, บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555.
 • ยุวรี โชคสวนทรัพย์. “ชุมชนการค้าและบ้านช่างฝีมือภายในกรุงเทพมหานคร” และ “นันทนาการและความบันเทิงเริงรมย์” ใน 230 ปี ศรีรัตนโกสินทร์ : มรดกความทรงจำกรุงเทพมหานคร. วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2556.
 • ยุวรี โชคสวนทรัพย์. “การใช้วัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ใน วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2561, น.15-27
 • Choomgrant, K., Lepananon P., Choksuansap Y. (2017). Women's Rights: Thai Women's Status in Reality. Proceedings of the 2nd International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI),  15-16 July, Bangkok, Thailand. (Best paper)
 • ยุวรี โชคสวนทรัพย์. “สถานบันเทิงในยุครับวัฒนธรรมแบบอเมริกัน พ.ศ.2500-2520” ใน รวมบทความวิจัยโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ The National SMARTS Conference ครั้งที่ 2. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2555.             
 • ยุวรี โชคสวนทรัพย์. “การเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนการสอน กระบวนการวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคม” ใน โครงการประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอนระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิทัล”. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558
 • ยุวรี โชคสวนทรัพย์. “การเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงในสังคมไทย” ใน ใน รวมบทความวิจัยโครงการประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ The National SMARTS Conference ครั้งที่ 7. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2560.
 • ยุวรี โชคสวนทรัพย์. “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น งานหัตถศิลป์ : เกาะศาลเจ้าชุมชนวัดจำปา และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9  “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560 (Best paper)
 • ยุวรี โชคสวนทรัพย์. การปรับตัวของชุมชนเกาะศาลเจ้าภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติวัฒนธรรม ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน”. นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2561 (Best paper)

 

ผลงานอื่นๆและรางวัล

 • มาตรฐานมัคคุเทศก์  โดย สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2551
 • มาตรฐานมัคคุเทศก์  โดย สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2556
 • ทีมงานวิจัย ผลงานวิจัย ประจำปี 2556 ระดับดีเด่น เรื่อง “ ๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย” โดยสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ประสบการณ์วิทยากร

 • วิทยากรอบรมหลักสูตร ยุวมัคคุเทศก์ จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2554-2556
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรอบรมบัตรมัคคุเทศก์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อ “จิตวิทยาการบริการ”  พ.ศ. 2557
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.สระบุรี หัวข้อ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” และ “การบริการและมนุษยสัมพันธ์” พ.ศ. 2558
 • วิทยากรบรรยายและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ให้กับพนักงานและมัคคุเทศก์  บ.ศรีสยาม ฮอลิเดย์ แทรเวิล จก. หัวข้อ “การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” พ.ศ. 2559
 • วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8) พ.ศ. 2559

 

การติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 667
โทรสาร: 02 954 7354
E-mail address: yuwaree.cho@dpu.ac.th