Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. การจัดการ – อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2561)
 • - Certificate of Faculty Visit Lucerne Program from School of Business, Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HOCHSCHULE LUZERN), Lucerne, Switzerland (2560)
 • - Master of Art, International Hotel and Tourism Management, Southern Cross University, Australia (2009)
 • - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. - การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552)
 • - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537)
 • - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2535)

การฝึกอบรม

 • - โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • - การเขียนตำราให้ได้มาตรฐานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • - โครงการการสร้างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • - การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม Amos มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • - การให้บริการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุ กรมการท่องเที่ยว
 • - เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ (Proactive Sales Excellence) ในยุคการท่องเที่ยว 4.0 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • - หลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” รุ่นที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • - หลักสูตร “Tourism Management Training Program” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • - Coach the Coaches Program for MICE Industry, TCEB
 • - มาตรฐานการดำเนินงานบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ประเทศไทย (Thailand Destination Management Company Standard: TDMCS) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
 • - หลักสูตรเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • - ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • - ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
 • 30 ตุลาคม 2563  รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (9151)
 • 2558 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2556 – 2558   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2554 – 2556   อาจารย์ประจำ ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      
 • 2552 – 2554  Assistant Destination Manager, Hotelbeds Thailand
 • 2550 – 2552  Assistant Business Development  Manager, Pacific World
 • 2548 – 2550  Product Manager, Product and Pricing team, Pacific World
 • 2545 – 2548  Travel Account Manager, FIT team, Pacific World
 • 2543 – 2545  Executive Assistant, MICE team, Pacific World
 • 2541 – 2543  Senior Supervisor, FIT team, Pacific World
 • 2539 – 2541  Travel Consultant, N.S. Travel & Tours
 • 2537 – 2539  Reservation, East West Siam
 • 2536 – 2537  Operation, Jetour Holiday

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยล่าสุด

 • Kanlaya Swangkong, Sathaworn Lerdsuwonakun, and Pannakorn Gerdchuay (2022). Lecturers’ Efforts to Secure the Learning Outcomes in Response to COVID-19 Outbreaks: A Case Study Report of Thailand Aviation College. The National and International Conference 2022. Multi-disciplinary Research Studies and Social Innovation: Sustainable Development toward the Next Normal.  Fatoni University. Pattani province, Thailand. 16 July, 2022. 103-116.
 • กัลยา สว่างคง วชิรญา ตติยนันทกุล และปวรรัตน์ สุภิมารส. (2565). การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อย่างยั่งยืน: กระบวนการและความสำเร็จของชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 8(11). 362-373.
 • สถาวร เลิศสุวรรณกุล ธันยพร ตีรณานุวัตร และกัลยา สว่างคง (2565). ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทางทางอากาศ, วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 5(5). 11-22.
 • กัลยา สว่างคง และสถาวร เลิศสุวรรณกุล (2565). การประเมินความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวลของชุมชนบ้านเกาะเกิด อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธา, วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา. 14(2). 89-102.
 • อารดา หรูสกุล และ กัลยา สว่างคง.(2564) องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนน้ำพุร้อนหินดาด จังหวัดการญจนบุรี. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 27-28 พฤษภาคม 2564, (น.89-97)
 • ชนิตา ขวัญทอง และ กัลยา สว่างคง. (2564). พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการมาท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 4(2), 166 - 182
 • Wiroon Boonon, Ranipa Hongmo, Tanakorn Chandramani, Siwat Kongthing and Kanlaya Swangkong. (2020). Covid-19: The Readiness and Adaptation of Tour Operator to Health Tourism. A case study of TUI Destination Experience Thailand Co., LTD. “9th UBT Annual International Conference on Management, Business and Economics” by UBT Innovation Campus, Pristine, Kosovo during 30 – 31 October 2020.
 • Kanlaya Swangkong and Pavornrat Subhimaros. (2020). Project-Based Learning Assessing:Peer Assessment on Travel Business Management. “9th UBT Annual International Conference on Management, Business and Economics” by UBT Innovation Campus, Pristine, Kosovo during 30 – 31 October 2020.
 • กัลยา สว่างคง. (2563). การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดนำเที่ยวและความต้องการพัฒนาทักษะของมัคคุเทศก์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคนพิการ. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. 22(1). 145-158.
 • กัลยา สว่างคง. (2563). การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน: ตลาดโก้งโค้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารอยุธยาศึกษา. 12(2). 80-95.
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). การจัดนำเที่ยวสำหรับคนพิการ: แนวคิดและความพร้อมของผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 MCU Nan Congress. น่าน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 101-111.

บทความวิชาการล่าสุด

 • กัลยา สว่างคง (2559). แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการนำเที่ยวของไทยเพื่อเพิ่มโอกาสในอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “พหุวัฒนธรรม:โอกาสและความท้าทาย” ครั้งที่ 11 (น.98). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กัลยา สว่างคง (2560). การท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ: ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย. วารสารวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 13. 81-98.
 • กัลยา สว่างคง และ วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์. (2561). กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ: ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทย. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ, 11(1). 150-167.

หนังสือ

 • - กัลยา สว่างคง. (2554). หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ. หจก.ไอเดียสแควร์.
 • - กัลยา สว่างคง. (2562). “การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เล่มที่ 2 หน่วยที่ 13 นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). “การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว เล่มที่ 2 หน่วยที่ 12 นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

บทความทั่วไป

 • - กัลยา สว่างคง. (2563). พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร: มัคคุเทศก์ไทยในภาวะวิกฤตโควิด-19. วารสารนักธุรกิจไทย-จีน 2563 ฉบับพิเศษ กรุงเทพมหานครครอบรอบ 238 ปี. 54-60.
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). "ไกด์ไทย" ความท้าทายใหม่ในธุรกิจท่องเที่ยว หลังโควิดหนังสือพิมพ์ Post Today. 1 มิถุนายน 2563. https://www.posttoday.com/economy/news/624992
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). เมื่ออาชีพมัคคุเทศก์ต้องเผชิญความท้าทายใหม่ในธุรกิจท่องเที่ยวหลังโควิด-19. หนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ . 2 มิถุนายน 2563. https://siamrath.co.th/n/159812
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). เสียงสะท้อนจากอาชีพไกด์ไทย กับความท้าทายบทใหม่ในธุรกิจท่องเที่ยวยุคหลังโควิด-19. SME ชี้ช่องรวย 2 มิถุนายน 2563. https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/26456
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). ยังหนัก!! น่าเป็นห่วง กลุ่มอาชีพไกด์ รัฐรู้มั้ย?...”เปราะบาง”. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. 22 มิถุนายน 2563. ฉบับที่ 25820 หน้า 1.
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). เสียงสะท้อนจาก “ไกด์” ไทย ความท้าทายใหม่ยุคหลังโควิด-19. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ. 26 มิถุนายน 2563.    https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/886749
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). ไหว้พระวัดพนัญเชิงกับการท่องเที่ยวแบบ New Normal. หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์. 14 มิถุนายน 2563 https://www.naewna.com/likesara/499183
 • - กัลยา สว่างคง. (2563). กินเที่ยวตลาดโก้งโค้ง เชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชาวบ้าน. หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์. 3 มีนาคม 2563. https://www.naewna.com/likesara/476767

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • - “โอทอป นวัตวิถี: การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ทุนวิจัยประเภท Basic Research Fund จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.

ประสบการณ์อื่นๆ

 • - ดำเนินรายการและวิทยากรในโครงการบริการวิชาการสู่สังคม โครงการความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน
 • - วิทยากรในโครงการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวไทยในวิถีปกติใหม่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2563
 • - ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ประจำปีพ.ศ. 2559 – 2563
 • - ที่ปรึกษาบริษัท จีซีโก ทราเวล แอนด์ ทัวร์อีเว้นท์ จำกัด ประจำปีพ.ศ. 2562- ปัจจุบัน
 • - นักวิจัยในโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2561 – 2580 – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563)
 • - นักวิจัยในโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่  - สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครนายก (2562)
 • - นักวิจัยในโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย – อพท. (2562)
 • - นักวิจัยในโครงการการรับฟังความคิดเห็นด้านการสื่อสารบทบาทของสปสช.สู่ภาคประชาชน – สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2559)
 • - นักวิจัยในโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหการณ์การเกษตร (2557– 2558)
 • - ผู้เยี่ยมการสอนกัลยาณมิตร - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • - มัคคุเทศก์ (Inbound, Domestic) และ ผู้นำเที่ยว (Outbound)
 • - พิธีกร

รางวัลที่ได้รับ

 • - ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2563
 • - รับรองคุณภาพการสอนระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2557 – ปัจจุบัน
 • - รางวัลที่ 1 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2557
 • - อาจารย์ที่ปรึกษาชมมดีเด่น (ชมรมนำเที่ยวและมัคคุเทศก์) ประจำปีการศึกษา 2556
 • - รางวัลที่ 2 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555
 • - รางวัลชมเชย การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2554

การติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 293
โทรสาร: 02 954 7354
E-mail address: [email protected]