Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
อาจารย์ศิริพร อำไพลาภสุข

อาจารย์ศิริพร อำไพลาภสุข

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ) ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว) (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 
ประวัติการทำงาน

 • 2560-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2558-2560 ครูประจำแผนก Intensive English Program โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
 • 2556-2557     Team Teacher, Fun Language International (Thailand) Ltd.
 • 2554 – 2556  ผู้จัดการ ร้านขนมไทยป้าสุรัตน์ต้นตำรับเพชรบุรี
 • 2555 – 2556   มัคคุเทศก์ (Freelance)

 
ผลงานทางวิชาการ

 • ศิริพร อำไพลาภสุข (2562).ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.ในการประชุมวิชาการศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่1“แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”(น.660-669).นครพนม:มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ศิริพร อำไพลาภสุข (2561).แนวความคิดและคติการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศอย่างสร้างสรรค์สู่การเป็นพุทธสถานรูปแบบใหม่.ในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ“เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่21” ครั้งที่13(น.255).กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานบริการวิชาการ

 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563 โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี
 • โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการย่อย การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับชุมชนผักไฮโดรโปรนิกส์ ณ บ้านศาลากุล อ.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

การติดต่อ

อาคาร 6 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02 954 7300 ต่อ 667
โทรสาร: 02 954 7354
E-mail address: siriporn.amp@dpu.ac.th