Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

การบริการงานขายโรงแรม

โดย ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

เนื้อหาสาระของเอกสารคำสอนนี้ประมวลมาจากแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายขายของโรงแรม ตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้เขียนมีประสบการณ์ด้านการทำงานมากว่า 10 ปี ผนวกกับแนวคิดจากตำราด้านการตลาดและการขายของต่างประเทศ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการบริหารงานขายสำหรับโรงแรม การขายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ความสำคัญของแผนการตลาดต่อการขาย และการพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย

จิตวิทยาธุรกิจบริการ

โดย ผศ.ธารีทิพย์ ทากิ

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา การบริการ และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เรียบเรียงพยายามค้นคว้าและนำข้อมูลจากข้อเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเรียบเรียงและปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน โดยมุ่งหมายให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนด้านจิตวิทยาธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดทางจิตวิทยามนุษย์ เช่น ความต้องการ แรงจูงใจ การรับรู้และความพึงพอใจ รวมถึงการศึกษาผู้ให้และผู้รับบริการ คุณภาพการบริการ ตลอดจนแนวโน้มการบริการและการแก้ไขปัญหา

ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอาหารเบื้องต้น

โดย ผศ.ธารีทิพย์ ทากิ

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม ซึ่งผู้เรียบเรียงพยายามค้นคว้าและนำข้อมูลจากข้อเขียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเรียบเรียงและเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน โดยมุ่งหมายให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนในการศึกษาประวัติความเป็นมา ประเภท มาตรฐาน การบริการ โครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายและแผนกหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและอาหาร รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของลูกค้า