Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

การตลาดโรงแรม

โดย ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

ตำราวิชาการตลาดโรงแรมเล่มนี้มีจุดประสงค์ที่จะให้นักศึกษาและผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของวิชาการตลาด และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจโรงแรม ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมของลูกค้า ส่วนประสมการตลาด 4P โครงสร้างการบริหารของฝ่ายการตลาดของโรงแรม การวิจัยทางการตลาด แผนการตลาด และความสัมพันธ์ของการตลาดต่อผู้บริโภคและสังคมแวดล้อม

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โดย รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

ตำราเล่มนี้ให้ข้อมูลและความรู้เชิงลึกในการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เนื่องจากมีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ เพื่ออธิบายและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้อ่านให้เข้าใจถึงลักษณะและบริบทของการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างกระจ่างชัด การเขียนตำราเล่มนี้ ผู้เขียนได้เพียรพยายามค้นหาความรู้จากหนังสือ ตำรา และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อีกทั้งยังได้นำผลงานวิจัยและประสบการณ์วิจัยของผู้เขียนมาถ่ายทอด โดยเขียนและเรียบเรียงเนื้อหาให้สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โดย รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

ตำราเล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้เขียนใช้ข้อค้นพบจากการทำวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2543 - 2553): แนวทางเพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัย" มาประกอบการเขียนตำราเล่มนี้ โดยสาระสำคัญได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปร กรอบแนวคิต และสมมติฐาน ประชากรและการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล การเขียนและเผยแพร่ผลการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการสร้างสรรค์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม (ฉบับปรับปรุง)

โดย ผศ.ธารีทิพย์ ทากิ

หนังสือเล่มนี้ รวมหลักการจัดการและการปฏิบัติงานในขอบข่ายของงานการบริการส่วนหน้า อีกทั้งยังคลอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเอาไว้ในรูปของบทเรียนพรอบรูปประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของงานบริการสส่วนหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

โดย ผศ.ธารีทิพย์ ทากิ

หนังสือ เล่มนี้ได้รวบรวมหลักการจัดการและการปฏิบัติงานในขอบข่ายของงานการบริการส่วนหน้า อีกทั้งยังครอบคลุมเนื้อหาหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเอาไว้ในรูปของบทเรียนพร้อมรูปประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของงานบริการส่วนหน้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเรียนในหลักสูตรวิชาการโรงแรมบุคลากรโรงแรม และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งอาจไม่มีความรู้พื้นฐานการโรงแรมมาก่อน

ENGLISH FOR TOURIST GUIDE

โดย รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล

English for Tourist Guides is a comprehensive course book designed to help young adult to adult learners and tourist guides-in-training develop necessary skills in conducting guided tours in and around Thailand. It helps students get ahead, covering important vocabulary,reading ,writing, listening and speaking skills for historic site interpretation. Every unit introduces new vocabulary and asks questions related to the theme. The text uses authentic, up-to-date tourism language in a range of contexts from describing Thai architectural styles to Thai history and culture.

ENGLISH IN AIRLINE BUSINESS

โดย รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะการบินเล่มเเรกที่แต่งและตีพิมพ์ในประเทศไทย ทำให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการบริการภาคพื้นดิน การสำรองที่นั่งสำหรับสายการบิน รวมไปถึงทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานเป็น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

โดย ผศ.ชลธิชา บุนนาค

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาในการศึกษาหาความรู้ และเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอาชีพสายงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค คือ 1) เนื้อหาด้านทฤษฎี ได้แก่ รูปแบบและโครงสร้างการบริหารงานของสถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณลักษณะของพนักงานบริการ ลักษณะของอาหารตะวันตก กรรมวิธีการผลิตและวิธีการดื่มเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารและการบริการ และ 2) เนื้อหาด้านการปฏิบัติ ได้แก่ ขึ้นตอนต่างๆในการปฏิตบัติงาน ตั้งแต่การเตรียมห้องอาหารก่อนเปิดบริการ วิธีการบริการ จนถึงขั้นตอนในการทำความสะอาดปิดครัว