Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563
 

English in Airline Business

โดย รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะการบินเล่มเเรกที่แต่งและตีพิมพ์ในประเทศไทย ทำให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในการบริการภาคพื้นดิน การสำรองที่นั่งสำหรับสายการบิน รวมไปถึงทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานเป็น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

โดย รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล

English for tourist guide

โดย รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล

English for Tourist Guides is a comprehensive course book designed to help young adult to adult learners and tourist guides-in-training develop necessary skills in conducting guided tours in and around Thailand. It helps students get ahead, covering important vocabulary,reading ,writing, listening and speaking skills for historic site interpretation. Every unit introduces new vocabulary and asks questions related to the theme. The text uses authentic, up-to-date tourism language in a range of contexts from describing Thai architectural styles to Thai history and culture.

การบริการงานขายโรงแรม

โดย ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

เนื้อหาสาระของเอกสารคำสอนนี้ประมวลมาจากแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายขายของโรงแรม ตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้เขียนมีประสบการณ์ด้านการทำงานมากว่า 10 ปี ผนวกกับแนวคิดจากตำราด้านการตลาดและการขายของต่างประเทศ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการบริหารงานขายสำหรับโรงแรม การขายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ความสำคัญของแผนการตลาดต่อการขาย และการพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย

การตลาดโรงแรม

โดย ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์

ตำราวิชาการตลาดโรงแรมเล่มนี้มีจุดประสงค์ที่จะให้นักศึกษาและผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของวิชาการตลาด และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจโรงแรม โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจโรงแรม ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมของลูกค้า ส่วนประสมการตลาด 4P โครงสร้างการบริหารของฝ่ายการตลาดของโรงแรม การวิจัยทางการตลาด แผนการตลาด และความสัมพันธ์ของการตลาดต่อผู้บริโภคและสังคมแวดล้อม

งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

โดย ผศ.ชลธิชา บุนนาค

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาในการศึกษาหาความรู้ และเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบอาชีพสายงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ภาค คือ 1) เนื้อหาด้านทฤษฎี ได้แก่ รูปแบบและโครงสร้างการบริหารงานของสถานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณลักษณะของพนักงานบริการ ลักษณะของอาหารตะวันตก กรรมวิธีการผลิตและวิธีการดื่มเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารและการบริการ และ 2) เนื้อหาด้านการปฏิบัติ ได้แก่ ขึ้นตอนต่างๆในการปฏิตบัติงาน ตั้งแต่การเตรียมห้องอาหารก่อนเปิดบริการ วิธีการบริการ จนถึงขั้นตอนในการทำความสะอาดปิดครัว

ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โดย รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล

ตำราเล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้เขียนใช้ข้อค้นพบจากการทำวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 2543 - 2553): แนวทางเพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัย" มาประกอบการเขียนตำราเล่มนี้ โดยสาระสำคัญได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปร กรอบแนวคิต และสมมติฐาน ประชากรและการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล การเขียนและเผยแพร่ผลการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการสร้างสรรค์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม